Stabilizačný príspevok

ZDRAVOTNÍCI. AK MÁTE OTÁZKY K STABILIZAČNÉMU PRÍPLATKU, NEVÁHAJTE SA PÝTAŤ NA ADRESE:

stabilizacnypriplatok@health.gov.sk

 

Zhrnutie základných informácií

Všetci zdravotnícki pracovníci v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby budú môcť získať stabilizačný príspevok vo výške 5.000 €.

Podmienkou vyplatenia stabilizačného príspevku je uzatvorenie dohody so zamestnávateľom, a to najneskôr do 19. decembra 2022 (vrátane), v ktorej sa zamestnanci zaviažu, že zotrvajú v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa najmenej 3 roky. Stabilizačný príspevok bude následne vyplatený do 31. decembra 2022.

Zdravotníci, ktorým môže byť vyplatený stabilizačný príspevok:

farmaceut,sestra,pôrodná asistentka,fyzioterapeut,verejný zdravotník,zdravotnícky laborant,nutričný terapeut,dentálna hygienička,rádiologický technik,zdravotnícky záchranár,zubný technik,technik pre zdravotnícke pomôcky,optometrista,farmaceutický laborant,masér,očný optik,ortopedický technik,praktická sestra – asistent,zubný asistent,sanitár,logopéd,psychológ,liečebný pedagóg,fyzik,laboratórny diagnostik

Stabilizačný príspevok vo výške 5.000 € bude môcť byť vyplatený len zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú zamestnaní v:

  • nemocnici (všeobecnej, špecializovanej)
  • liečebni
  • hospici
  • dome ošetrovateľskej starostlivosti
  • prírodných liečebných kúpeľoch
  • kúpeľnej liečebni
  • zariadení biomedicínskeho výskumu
  • ambulancii záchrannej zdravotnej služby