Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) je profesijnou organizáciou, ktorá vznikla na základe zákona 578/2004 Z.z. Členstvo v SK MTP je prejavom profesijnej a stavovskej hrdosti, ako aj racionálneho úsudku a je dobrovoľné. Finančným príspevkom každý člen umožňuje existenciu a činnosť svojej stavovskej organizácie.

Hlavnými úlohami SK MTP je chrániť práva a záujmy svojich členov, zastupovať ich v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania a odborne ich zastrešovať. Prispieva k odbornému rastu zdravotníckych pracovníkov, sprostredkováva im informácie a právne zastupovanie, zabezpečuje kontrolu morálnej a odbornej spôsobilosti svojich členov. Úlohy komory sú presne zakotvené v zákone 578/2004 Z.z.  par. 49 odsek 1- 2.

SK MTP sa riadi zákonmi SR a vnútornými predpismi.

 

Štatút       Organizačný poriadok     Volebný poriadok    Rokovací poriadok   Hospodársky poriadok 

Disciplinárny poriadok  Štatút kontrolného výboru  Smernica HSVZ