Dôležité upozornenie - úhrada ročných poplatkov

Splnenie povinností podľa zákona 578/2004 Z.z.

Vážené kolegyne a kolegovia – zdravotnícki pracovníci,

chceme Vás požiadať o splnenie povinnosti , ktorú Vám ukladá zákon  č. 578/2004 Z.z.

 

Zdravotnícky pracovník, ktorý nie je členom SK MTP a je zapísaný do registra vedeného  SK MTP, je povinný zaplatiť 

do 31.1. príslušného roka poplatok 15 €.

Platba by mala byť zrealizovaná najneskôr do 31. januára 2021.

Na účet :  IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX 

Špecifický symbol : 20200

Variabilný symbol :  uveďte registračné číslo bez písmena

Poznámka pre prijímateľa : Titul, meno a priezvisko, poplatok za vedenie registri – uviesť za ktorý rok

Registrovaní zdravotnícki pracovníci, ktorí majú pozastavenú registráciu poplatok neplatia!

____________________________________________________________________________________________

Člen SK MTP je povinný zaplatiť ročný členský príspevok najneskôr do 15.3. príslušného roka.

Aktuálny členský príspevok je určený  na 20 €.

(Členovia SK MTP neplatia ročný poplatok za vedenie v registri zdravotníckych pracovníkov)

 Platba by mala byť zrealizovaná najneskôr do 15.marca 2021.

Na účet :  IBAN: SK6509000000000273781818,  BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol: registračné číslo bez písmena

Špecifický symbol : 10200

Do poznámky pre prijímateľa:  uveďte Vaše meno a priezvisko

 

Členovia SK MTP, ktorí majú pozastavenú registráciu platia ročný udržiavaci poplatok  5 €!