Povolanie verejný zdravotník – registrácia v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov
21.4.2020

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov dáva do pozornosti zdravotníckym pracovníkom s odbornou spôsobilosťou na výkon povolania „verejný zdravotník“ nasledujúce skutočnosti:

 • Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie verejný zdravotník (ustanovenie § 62 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)
 • Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie logopéda, liečebného pedagóga, fyzika a laboratórneho diagnostika (ustanovenie § 62 ods. 6 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)
 • Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré zdravotnícky pracovník vykonáva pri:
  • Poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • Zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby
  • Ochrane zdravia ľudí
  • Lekárskej posudkovej činnosti
  • Zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami
  • Výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
  • Vykonávaní prehliadky mŕtveho tela
  • Poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii (ustanovenie §3 ods. 1 písm. a/ až písm. h/ zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov)
 • Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je (ustanovenie §31 ods. 1 písm. a/ až písm. d/ a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov):
  • Spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Odborná spôsobilosť
  • Bezúhonnosť
  • Registrácia
  • Dôveryhodnosť
 • Podstatnou skutočnosťou pre povinnosť registrovať sa v príslušnej komore združujúcej zdravotníckych pracovníkov je že verejný zdravotník vykonáva odborné pracovné činnosti vyplývajúce z jeho odbornej spôsobilosti verejného zdravotníka a súčasne že tieto odborné činnosti vykonáva pri ochrane zdravia ľudí
 • Podstatné je preto zistiť podľa – pracovnej náplne – konkrétneho verejného zdravotníka, či z jeho pracovnej zmluvy vyplýva, že výkon jeho práce je podmienený jeho vzdelaním – odbornou spôsobilosťou a súčasne, či jeho zamestnávateľ má pôsobnosť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. Zákon o ochrane, podpore  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov
 • Za zdravotnícke povolanie (výkon zdravotníckeho povolania) pokladáme prípad, keď pre zamestnávateľa vykonáva verejný zdravotník odborné činnosti, na ktoré je nevyhnutná odborná spôsobilosť verejného zdravotníka a súčasne ide o zamestnávateľa, ktorého pôsobnosť upravuje Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj registrácia v príslušnej komore. Príslušnou komorou na registráciu zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie verejný zdravotník je Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
 • Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie každá fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania verejný zdravotník, toto zdravotnícke povolanie aj vykonáva
 • Posudzujú skutočne vykonávané odborné činnosti. Ak verejný zdravotník (a jeho zamestnávateľ ustália), že pre zamestnávateľa pri ochrane zdravia ľudu dochádza k výkonu zdravotníckeho povolania, je potrebná registrácia

Pomôcka: minimálne požiadavky na obsah vzdelávania verejného zdravotníka určuje Nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov v Prílohe č. 2 písm.G, súhrn primeraných vedomostí, ktoré verejný zdravotník štúdiom získa sú uvedené tiež v Nariadenie vlády č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov v Prílohe č. 2 písm.G,/c).   Ak fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou verejného zdravotníka má pracovnú náplň (čiastočne alebo úplne) zodpovedajúcu vedomostiam získaných štúdiom aspoň v rozsahu minimálnych požiadaviek, a súčasne je zamestnávateľom tejto fyzickej osoby napr. úrad verejného zdravotníctva, je potrebné registrovať sa v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov.

Pre úplnosť: Zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, nie je v konflikte s vyššie uvedenými ustanoveniami Zákona č. 578/2004 Z.z.v znení neskorších predpisov. Z ustanovenia § 38 ods. 2 písm. c/ (osobitné kvalifikačné predpoklady) zákona o štátnej službe priamo vyplýva odkaz na ustanovenie § 31 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Farmaceutický laborant, Verejný zdravotník
Elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka
22.6.2017

Podľa zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme môže každý zdravotnícky pracovník požiadať o vydanie elektronického preukazu, ktorý bude používať na svoju identifikáciu, autentizáciu a autorizáciu v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v národnom informačnom systéme.

Viac informácií nájdete na webe NCZI: www.nczisk.sk

V rámci projektu elektronizácia zdravotníctva /ezdravie/ z NCZI vám ponúkame link na 2 edukačné videá, ktoré slúžia ako návod na podanie si žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/: