Prezident

Prezident SK MTP je štatutárny orgán.

Volí ho Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP. Zastupuje SK MTP navonok a koná v jej mene. Rozhoduje samostatne o nevyhnutných opatreniach v čase medzi dvoma zasadnutiami Prezídia a Rady SK MTP. V čase neprítomnosti môže poveriť zastupovaním viceprezidenta SK MTP.

Pozícia Prezidentka SK MTP
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Rada

Rada SK MTP je riadiaci orgán v období medzi dvoma zasadnutiami snemu.

Členov Rady SK MTP volí Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP. Činnosti a právomoci upravujú interné smernice SK MTP.

Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP prezident
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP viceprezident
Meno Mgr.Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 909
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP viceprezident
Meno Bc. Dominik Kovalčík
Tel. číslo +421 911 289 818
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP viceprezident
Meno Eva Trnková
Tel. číslo +421 907 345 983
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Erika Fehérová
Tel. číslo +421 907 934 843
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Mgr. Helena Gavurová
Tel. číslo +421 904 302 468
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Bc. Katarína Migasová
Tel. číslo +421 907 685 668
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Bc. Natália Drgová, Dipl.D.H
Tel. číslo +421 903 944 586
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Jaroslav Weisenpacher
Tel. číslo +421 903 707 486
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Mgr. Martin Štepo
Tel. číslo +421 911 134 969
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Ľuboslava Stanková
Tel. číslo +421 905 109 033
Pozícia Člen rady SK MTP
Meno Mgr. Iveta Gondášová
Tel. číslo +421 455 552 323
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Silvia Štrauchová
Tel. číslo
Prezídium

Prezídium SK MTP je výkonný orgán SK MTP.

Je tvorený prezidentom, 3 viceprezidentmi a 2 členmi rady SK MTP. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady komory v súlade s volebným poriadkom. Činnosť a právomoci prezídia SK MTP upravuje Štatút SK MTP.

 

 

 

Pozícia Prezident
Meno Iveta Šluchová
Tel. číslo +421 903 461 419
Pozícia Viceprezident sekcie laborantov
Meno Mgr.Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 909
Pozícia Viceprezident sekcie technikov
Meno Bc. Dominik Kovalčík
Tel. číslo +421 911 289 818
Pozícia Viceprezident sekcie asistentov
Meno Eva Trnková
Tel. číslo +421 907 345 983
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Erika Fehérová
Tel. číslo +421 907 934 843
Pozícia Člen rady a prezídia SK MTP
Meno Silvia Štrauchová
Tel. číslo +421 907 927 370
Kontrolný výbor

Kontrolný výbor je kontrolný orgán.

Tvoria ho piati volení zástupcovia, zvolení podľa volebného poriadku SK MTP. KV kontroluje činnosť SK MTP, volí a odvoláva predsedu so svojích členov. V prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.

Pozícia Predseda kontrolného výboru
Meno Anna Herdová
Tel. číslo +421 904 904 094
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Bc. Jaroslav Krella
Tel. číslo
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Janka Baltovičová
Tel. číslo
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Mária Brečková
Tel. číslo
Pozícia Člen kontrolného výboru
Meno Mária Stropkaiová
Tel. číslo
Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia SK MTP  je etickým a disciplinárnym orgánom SK MTP.

Disciplinárnu komisiu  volí Snem SK MTP v súlade s volebným poriadkom SK MTP.

Pozícia Predseda disciplinárnej komisie
Meno Peter Mako
Tel. číslo +421 917 542 617
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Gabriela Tomášiková
Tel. číslo
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Bc. Júlia Mózerová
Tel. číslo
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Katarína Lazárová
Tel. číslo
Pozícia Člen disciplinárnej komisie
Meno Jelena Tóthová
Tel. číslo
Sekcia asistentov

Sekcia asistentov:

verejný  zdravotník, praktická sestra-asistent, nutričný terapeut, sanitár, masér, zubný asistent, dentálna hygienička

Predseda profesijnej sekcie je aj viceprezidentom SK MTP, členom prezídia a rady SK MTP.

Pozícia Člen
Meno Alica Ballová
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Mgr. Iveta Gondášová
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Jaroslav Weisenpacher
Tel. číslo
Pozícia Predseda
Meno Eva Trnková
Tel. číslo +421 907 345 983
Pozícia Člen
Meno Dr. Natália Drgová, Dipl.D.H
Tel. číslo
Sekcia laborantov

Sekcia laborantov združuje povolania:

zdravotnícky laborant  a  farmaceutický  laborant

Predseda profesijnej sekcie je aj viceprezidentom SK MTP, členom prezídia a rady SK MTP.

Pozícia Predseda
Meno Mgr. Adriana Moravčíková
Tel. číslo +421 904 201 901
Pozícia Člen
Meno Silvia Štrauchová
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Lívia Brišková
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Mgr. Helena Jagáčová
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Mgr. Martin Štepo
Tel. číslo
Sekcia technikov

Sekcia technikov združuje povolania:

rádiologický  technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, očný  optik

Predseda profesijnej sekcie je aj viceprezidentom SK MTP, členom prezídia a rady SK MTP.

Pozícia Predseda
Meno Bc. Dominik Kovalčík
Tel. číslo +421 911 289 818
Pozícia Člen
Meno Mgr. Martina Dvorská
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Bc. Marcel Bim
Tel. číslo
Pozícia Člen
Meno Bc. Katarína Migasová
Tel. číslo
Sekretariát SK MTP

Sekretariát je výkonnou kanceláriou SK MTP.

Zamestnanci sekretariátu sú v pracovno-právnom vzťahu s SK MTP.

Pozícia Riaditeľka sekretariátu
Meno Ing. Lucia Jamrišková
Tel. číslo
Pozícia Administratívny pracovník
Meno Bc. Ján Múdry-Šebík
Tel. číslo
Pozícia Administratívna pracovníčka
Meno Monika Beznáková
Tel. číslo
Pozícia Administratívna pracovníčka
Meno Klára Gablechová
Tel. číslo
Pozícia Administratívna pracovníčka
Meno Bc. Paulína Jozefovičová
Tel. číslo
Hlavní odborníci

menovaní Ministerstvom zdravotníctva SR pre povolania združené v SK MTP

Pozícia Hlavný odborník pre očnú optiku a optometriu
Meno Ing. Bc. Peter Urbánek, CSc.
Tel. číslo
Pozícia Hlavná odborníčka pre zdravotnícke pomôcky
Meno Mgr. Adriana Komačková
Tel. číslo
Pozícia Hlavná odborníčka pre nutričných terapeutov
Meno Bc. Gabriela Koščová
Tel. číslo
Pozícia Hlavná odborníčka pre dentálnu hygienu
Meno Mgr. Marta Križanová, dipl. d.h.
Tel. číslo
Pozícia Hlavná odborníčka pre zdravotnícke laboratórne činnosti
Meno Mgr. Helena Gavurová
Tel. číslo
Pozícia Hlavná odborníčka pre verejných zdravotníkov
Meno Mgr. Iveta Gondášová
Tel. číslo