Členstvo v SK MTP je dobrovoľné (na rozdiel od registrácie v SK MTP, ktorá je povinná podľa zákona č. 578/2004 pri výkone zdravotníckeho povolania združeného v komore SK MTP). Členom / členkou komory sa môže stať len zdravotnícky pracovník/čka, ktorý/á je zaregistrovaný/á alebo sa registruje v komore SK MTP, doručí komore úplnú vypísanú prihlášku za člena/ku a uhradí poplatky súvisiace s členstvom.

 

Vznik členstva  Poplatky  Zánik členstva  Práva a povinnosti


Vznik členstva


Podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 47b sú členmi SKMTP zdravotnícki pracovníci uvedení v tomto ustanovení. Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti  zdravotníckeho pracovníka, ak spĺňa podmienky:

 1. je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
 2. je bezúhonný

Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila. Možnosť výberu RK je na vlastnú žiadosť člena . O zmenu príslušnosti v RK MTP musí člen požiadať písomne.

Dokumenty na stiahnutie

Prihláška za člena SK MTP

Žiadosť o zápis do zoznamu členov je potrebné spolu s kópiou dokladu o úhrade zápisného a členského príspevku zaslať na sekretariát SK MTP. 


Poplatky spojené s členstvom

Člen/ka, ktorý/á sa zároveň registruje do komory SK MTP uhrádza sumu 37 eur - registračný poplatok vo výške 7 eur, zápisné vo výške 10 eur a členský poplatok vo výške 20 eur. Ak už má zdravotnícky/a pracovník/čka registráciu v komore, pri zápise medzi členov uhrádza sumu 30 eur (zápisné vo výške 10 eur a členský poplatok vo výške 20 eur).

 

Zápisné do zoznamu členov SK MTP (jednorázový poplatok) 10.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 10600
Variabilný symbol registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko
 
Ročný poplatok člena *  20.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 10200
Variabilný symbol registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko

* Členský príspevok je splatný do 15. marca príslušného kalendárneho roka

 

Udržiavací poplatok sa vzťahuje na členov/ky, ktorí majú pozastavenú alebo zrušenú registráciu z dôvodu prerušenia výkonu povolania (materská alebo rodičovská dovolenka, ukončenie pracovného pomeru, dlhodobá PN a pod.). K pozastaveniu / zrušeniu registrácie je potrebné zaslať úplnú žiadosť k pozastaveniu / zrušeniu registrácie spolu s dokladom (originál alebo overená kópia), ktorý dokladá prerušenie výkonu zdravotníckeho povolania. V roku pozastavenia registrácie je možné uznať udržiavací poplatok len v prípade, ak je úplná žiadosť zaslaná poštou na sekretariát komory do 15. marca za príslušný kalendárny rok.

Udržiavací príspevok člena SK MTP * 5.00 €
Účet IBAN: SK6509000000000273781818, BIC: GIBASKBX
Špecifický symbol 10300
Variabilný symbol registračné číslo bez písmena
Poznámka pre prijímateľa titul, meno a priezvisko

* Udržiavací členský príspevok člena SK MTP (materská dovolenka, rodičovský príspevok, nepracujúci dôchodca)


Zánik členstva

SK MTP vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka ak:

 1. písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov. Člen komory, ktorý požiada o vyčiarknutie zo zoznamu členov po 31. marci kalendárneho roka, je povinný zaplatiť členský príspevok za rok, v ktorom požiadal o vyčiarknutie,
 2. zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 3. bol vylúčený z komory,
 4. spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená čiastočne, alebo v plnom rozsahu (členstvo zaniká dňom obmedzenia spôsobilosti na právne úkony)

Člen SK MTP je povinný k žiadosti o vyčiarknutie zo zoznamu členov doložiť členský preukaz. Zrušením, alebo pozastavením registrácie sa automaticky členstvo neruší !!! SK MTP zašle  žiadateľovi písomné rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Pokiaľ má zdravotnícky pracovník záväzky voči komore, zostáva dlžníkom komory aj po vyčiarknutí zo zoznamu členov.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zrušenie členstva SK MTP


Práva a povinnosti člena

Člen komory má právo:

 1. voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
 2. využívať odborné, právne  poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
 3. využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania,
 4. zúčastňovať a podieľať sa na vzdelávacích aktivitách organizovaných komorou,
 5. byť členom odborných sekcií,
 6. požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory

Člen komory je povinný:

 1. vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4,
 2. spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,
 3. oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
 4. plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
 5. riadne a včas platiť členský príspevok