SK MTP  zriaďuje Regionálne komory medicínsko-technických pracovníkov .

RK MTP nemá právnu subjektivitu.

Úlohou RK MTP je plniť úlohy SK MTP v územnom celku svojej pôsobnosti v rozsahu určenom zákonom a Štatútom SK MTP.

Zápisom do zoznamu členov SK MTP sa člen súčasne (spravidla) stáva členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu povolania.

Príslušnosť ku regionálnej komore si  môže člen vybrať.

V súčasnosti je 16 regionálnych komôr.