Informácia o hodnotení sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov, ktorým pripadol termín ukončenia hodnotiaceho cyklu počas vyhlásenej krízovej situácie

Vzhľadom k ukončeniu krízovej situácie (Uznesením vlády SR č. 446) v súvislosti s pandémiou COVID-19 ku dňu 15.9.2023 Vás chceme informovať o ďalšom postupe hodnotenia sústavného vzdelávania v súlade § 42 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Zdravotnícki pracovníci, ktorým pripadol termín hodnotenia na obdobie od 12.3.2020 do 15.9.2023, a nemajú nazbieraný dostatočný počet kreditov, majú termín na dozbieranie kreditov do 13.3.2024. Po tomto dátume im bude komorou vyhotovené hodnotenie s výsledkom nesplnil/a s uvedením lehoty ďalších 180 dní na dozbieranie kreditov, ak komore nepredložia dostatočný počet kreditov - 50 kreditov pre všetky zdravotnícke povolania združené v SK MTP okrem sanitárov (predkladajú 25 kreditov) a masérov so zdravotným postihnutím (predkladajú 20 kreditov). Z AD testov je možné uznať maximálne 20 % z určeného počtu kreditov podľa povolania - max. 10 kreditov, okrem sanitárov (max. 5 kreditov) a masérov so zdravotným postihnutím (max. 4 kredity).

 

Zdravotníckym pracovníkom, ktorým hodnotiaci cyklus skončil po 16.9.2023, sa bude hodnotenie sústavného vzdelávania spracovávať tým istým spôsobom, ako to bolo pred vyhlásením krízovej situácie, tzn. ak nepredložia dostatočný počet kreditov, bude im vyhotovené hodnotenie sústavného vzdelávania s výsledkom nesplnil/a.

 

Komora priebežne zasiela výzvy k hodnoteniu sústavného vzdelávania, v ktorých informuje zdravotníckych pracovníkov, čo je potrebné z ich strany doplniť, aby im mohlo byť spracované hodnotenie sústavného vzdelávania.

 

Aktuálny stav kreditov si môžete skontrolovať cez Vaše webové kontá v časti ,,Moje kredity“. Ak nemáte vytvorenú registráciu do webového konta, môžete tak urobiť na našej stránke www.skmtp.sk cez tlačidlo ,,Registrácia“, ktoré nájdete na stránke hore vpravo. K registrácii do webového konta je potrebné, aby bol v registri komory uvedený Váš aktuálny email. Pre zaktualizovanie emailu náš môžete kontaktovať – info@skmtp.sk.